Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej royal-bay.pl jest 4RUN Sp. z o. o. , adres siedziby: Mickiewicza 95A, 94-920 Piła, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 7642664366, adres poczty elektronicznej: poczta@royal-bay.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  • Przetwarzane zgodnie z prawem.
  • Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
  • Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.